سوپرآلیاژ پایه نیکل IN738LC لایه نشانی شده با لیزر

18 آبان 1401

 سوپرآلیاژهای پايه نیکل رسوب سخت شونده از قابلیت جوش پذيری پائینی برخوردار بوده و جوشکاری آنها در صنعت بازسازی قطعات داغ توربین گاز، امری چالش برانگیز می باشد.

امروزه با بکارگیری از روشهای نوين جوشکاری از جمله لايه نشانی با لیزر سعی شده است ضمن كاهش چالش موجود، كیفیت جوشکاری سوپرآلیاژها ارتقاء يابد.

اتصال سوپر آلیاژ

در اين تحقیق نمونه هايی از جنس سوپر آلیاژ پايه نیکل IN738LC به كمک لیزر جامد Nd:YAG با فیلر سوپر آلیاژ IN625 لايه نشانی شد.

حضور عیوب متالورژيکی نظیر فازهای اكسیدی، تخلخل و ترک در ريزساختار فلز پايه، لايه جوش و فصل مشترک بین آن ها توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت.

سوپر آلیاژ پایه نیکل

 نفوذ كافی لايه جوش در سطح فلز پايه، حضور كم فازهای اكسیدی و همچنین درصد پائین حفرات در لايه جوش در تصاوير میکروسکوپی مشاهده شد.

همچنین جهت اطمینان از وضعیت ريزساختار، آزمون های مکانیکی بر روي نمونه های لايه نشانی شده و فلز پايه انجام شد و خواص كشش دماي محیط و سختی آنها با همديگر و با استاندارد پذيرش سوپر آلیاژ IN738LC مورد مقايسه قرار گرفت.

سوپر آلیاژهای پايه نیکل بخاطر ويژگیهای متالورژي بسیار پیچیده و منحصر به فرد و همچنین داشتن بهترين تركیب از نظر ساختار و خواص مکانیکي از استحکام و پايداری مناسبی برخوردار می باشد.

سوپر آلیاژ IN738LC

سوپر آلیاژ IN738LC يکي از سوپرآلیاژهاي مهم پايه نیکل است كه از آن براي ساخت قطعات داغ توربین های گاز از قبیل پره ها استفاده می گردد.

پره های توربین گاز به خاطر قرارگیری در درجه حرارت های بالا و تنش های زياد دچار زوال ساختاری شده و با افت تدريجی خواص مکانیکی، نیاز به تعويض و يا بازسازی دارند.

بازسازی پره های توربین گاز

بازسازی پره های توربین گاز که معمولا از جنس سوپر آلیاژ پايه نیکل می باشد، امری چالش برانگیز است. سوپرآلیاژهای پايه نیکل رسوب سخت شونده كه مقادير بالايی از عناصر Alو Tiدارند (مجموع بالاتر از ) %6 از قابلیت جوش پذيری پائینی برخوردارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *